השתתפות במפגשים

 • אופק ומנחי הקורס שומרים לעצמם את הזכות לעשות שינויים במבנה ובתוכן הקורס גם לאחר מועד ההרשמה ולאחר מועד פתיחת הקורס.
 • האחריות להשתתפות במפגשים היא של התלמיד בלבד. במקרה שהתלמיד החמיץ מפגש אחד או יותר מבין המפגשים בקורס, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי כספי או אחר בגין זה.
 • חומרים שהתלמיד יקבל במהלך הקורס, מודפסים או בפורמט אלקטרוני, יישארו בידיו גם לאחר מועד סיום הקורס. חומרים אלה מוגנים בזכויות יוצרים ומיועדים לשימושו האישי של התלמיד בלבד. אין להפיץ, להעתיק או לעשות בהם שימוש מסחרי כלשהו.
 • לא ניתן לבצע הקפאת לימודים.
 • על אף הנאמר בסעיף א', במקרים שבקורם בכוח עליון, יכנס מרכז אופק וועדת חריגים לדון בנושא.
 • במקרה שתאושר הקפאת לימודים, תינתן לתלמיד אפשרות להשלים את לימודיו בקורס העוקב בלבד, זאת על בסיס מקום פנוי. במידה ולא היה מקום בקורס העוקב יתאפשר להשלים במועד מייד לאחר מכן.
 • בכל מקרה אין החזר שכר לימוד לאחר שבוצעה הקפאת לימודים.
 • במילוי הפרטים הנך מצהיר/ה על הסכמתך לקבל ממרכז אופק חומר פרסומי באמצעות הדואר האלקטרוני או הודעות מסרון SMS. בכל שלב תוכל/י להסיר את שמך מהרשימה.
 • שכר הלימוד בסדנאות
 • דמי ההרשמה לקורס ישולמו במועד ההרשמה לצורך שריון מקום בקורס.
 • דמי ההשתתפות המלאים בקורס ישולמו עד שבוע לפני מועד פתיחת הקורס.
 • עבור הרצאות – אין החזר של התשלום בעת העדרות מהמפגש.

תנאי ביטול ההרשמה והחזר כספי

 • עד מועד פתיחת הקורס- החזר שכר לימוד מלא.
 • לאחר פתיחת הקורס יחויב הסטודנט ב15% ממחיר הקורס עבור כל מפגש שחלף ממועד פתיחת הקורס ועד מועד ההודעה על הפסקת הלימודים, וזאת כל עוד לא חלפו 25% מסך המפגשים בקורס.
 • לאחר שחלפו 25% מהמפגשים בקורס- אין החזר כספי.
 • בכל מקרה של ביטול, אין החזר דמי רישום.
 • על תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו להודיע על כך בהודעת דוא"ל.
 • התאריך הקובע להפסקת הלימודים יהיה התאריך בו התקבלה הודעת ביטול בדוא"ל או מכתב רשום.

כללי

 • פתיחת קורס/ סדנא – פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית מותנית במספר הנרשמים מינימאלי, כפי שנקבע לקורס או לתכנית. במקרים בהם לא נרשמו די משתתפים לתכנית או לקורס, רשאי מרכז אופק להודיע, בכל עת ועל פי שיקול דעתו, על דחיית מועד פתיחת הלימודים או על ביטולם.
 • לוחות הזמנים ותכניות הלימודים של הקורסים נתונים לשינויים, וכן גם שיבוץ המרצים בכל קורס או תכנית לימודים נתונים לשינויים, לפי שיקול דעתו של מרכז אופק.

בחתימתי הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור בתקנון לימודים זה, ואישרתי את תוכנו.

אישור תקנון

רוצים לשמוע
פרטים נוספים?

מדיניות פרטיות

דילוג לתוכן