פרק א': חובות וזכויות התלמיד

 

 1. חובת נוכחות
  • על התלמיד להיות נוכח בכל השיעורים העיוניים והמעשיים. עם זאת, תותר היעדרות של 10% מהשיעורים בכל נושא לימוד עקב סיבות חריגות שמקורן בכוח עליון.
  • למען הסר ספק, תלמיד אשר לא יעמוד בחובת נוכחות של 90% בכל נושא לימוד, לא יורשה לגשת לבחינת הסיום באותו הנושא, ויהיה מנוע מלטעון טענה כנגד מרכז אופק בעניין זה. 
  • מובהר כי היעדרות מותרת על פי סעיף זה אינה כוללת את נושאי הלימוד המיוחדים אשר בעניינם תימסר לסטודנט הכמות המותרת להיעדרות וזאת במסגרת תוכנית הלימוד של הקורס.
 1. זכאות לתעודה\הסמכה
  • תלמיד יהיה זכאי לתעודת הסמכה במקצוע הנלמד לאחר שיעבור בהצלחה את כל המבחנים העיוניים והמעשיים בקורס, וכן עמידה בחובות הסטאז המעשי במסלולי ההכשרה הרלוונטים.
  • הענקת התעודה מותנית בהסדרת מלוא שכר הלימוד בקורס.
  • תחילת שלב הסטאז' בכלבנות טיפולית תהא מותנית בעמידה של התלמיד בכל חובות הקורס הן העיוני והן המעשי.
  • תחילת שלב הסטאז' הקבוצתי תהא מותנית בעמידת התלמיד בחובות שלב סטאז' הפרטני.
  • מובהר לתלמיד כי לצורך השלב המעשי בכלבנות טיפולית יהא עליו להצטייד בכלב אישי אשר יאושר ע"י צוות ההדרכה ותנאי שהינו עומד בקריטריונים הדרושים. תלמיד שלא יגיע לשלב המעשי עם כלבו האישי לא יוכל להשתתף בהכשרה המעשית.
 • מובהר כי תנאי "מעבר בהצלחה" כאמר בתקנון זה הינם בהתאם להחלטת המרצה בכל קורס.
 1. נוהל בחינות
  • כל תלמיד יהיה זכאי לשני מועדי בחינה בכל נושא לימודים.
  • על הנבחן להגיע לכיתת הבחינה כעשר דקות לפני מועד התחלת הבחינה.
  • לא תותר אפשרות להיבחן בחלוף מחצית השעה הראשונה של הבחינה.
  • יש להקפיד על כיבוי מלא של טלפון נייד.
  • יש להניח בצידי הכיתה תיקים אישיים, חומרי לימוד, טלפונים ניידים, וכל ציוד אחר למעט עט לכתיבה בהתאם להוראות אחראי בחינה. אין להחזיק טלפון נייד או כל מכשיר טכנולוגי אחר בסמיכות אחד המושבים או על הנבחן.
  • התלמיד יישב באחד המושבים המאושרים ע"י הבוחנים.
  • רק תלמידים אשר מצוין ברשימת הנבחנים שיש להם אישור להארכת זמן או אישור חתום על ידי מנהל תלמידים יורשו להמשיך בכתיבת המבחן.
  • במקרים של הפרת משמעת, רשאי איש סגל ממרכז אופק, על פי שיקול דעתו, להפסיק את הבחינה לתלמיד. התלמיד יוזמן לוועדת משמעת להחלטה על המשך הליכים.
  • תלמיד אשר לא יעמוד בהצלחה בבחינות הסיום באחד הנושאים העיוניים במועדים א' ו ב', יידרש לחזור על נושא הלימודים בו לא עמד. במקרים חריגים יינתן אישור מרכז הקורס לגשת למבחן נוסף ללא חזרה על נושא הלימודים.
   תלמיד אשר לא יעמוד בהצלחה בבחינות הסיום באחד הנושאים המעשיים והעיוניים בקורסי האילוף והכלבנות במועדים א' ו ב', יידרש לחזור על נושא הלימודים בו לא עמד ועד אשר
   יעשה כן לא יוכל להתחיל את השלב הבא בהכשרה, לרבות שלב הכלבנות הטיפולית בקורס הדו שנתי המשולב. במקרים חריגים יינתן אישור מרכז הקורס לגשת למבחן נוסף ללא חזרה על נושא הלימודים.
  • במידה וסטודנט לא השלים חובותיו בקורס אילוף לא יוכל להמשיך להתמחות בכלבנות טיפולית עד למעבר כל המבחנים העיוניים והמעשיים.
   במקרה שלא סיים את חובותיו בקורס אילוף \ לא עבר את המבחנים בזמן עד פתיחת מועד כלבנות טיפולית- יוכל להצטרף למועד עוקב על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • בקורסים הדרכת רכיבה מעשיים, יוכל התלמיד לגשת למבחן חוזר (מעבר למועדים א' ו ב') רק לאחר שהביא אישור ממאמן מוסמך, המאשר כי התלמיד למד אצלו והגיע לרמה המתאימה.
  • בקורסים מעשיים, רשאי רכז הקורס למנוע מתלמיד לגשת לבחינת סיום במידה והתלמיד אינו מוכן מבחינה מקצועית לבחינות הסיום.
  • יצוין כי השלמת חוב לימודים (בחינה נוספת מעבר למועד א' ו ב') הינה בעלות כספית, כמפורט בתקנון.
  • השלמת חוב לימודי במקצוע עיוני כרוכה בתשלום של 450 ₪ פר מקצוע.
  • השלמת חוב לימודי במבחן מעשי כרוכה בתשלום של 700 ש"ח.
  • השלמת חוב מעשי – סטאז כרוכה בתשלום 1600 ש"ח.
  • מבחנים וחובות לימודיים המתקיימים בתנאים מיוחדים יתומחרו בהתאם על ידי מנהלי המחלקות.
  • עלות ההשלמה המרבית תהיה מחצית עלות אותו הקורס.
 2. השלמת שיעורים/ למידה ותרגול עצמאיים
 • השלמת חומר לימודים בגין החסרת שיעור הינה באחריותו הבלעדית של התלמיד.
 • על תלמיד הזקוק לתרגול נוסף של החומר הנלמד יעשה זאת באופן עצמאי, וזאת על מנת לוודא עמידתו ברמת הקורס.
 • שיעורי השלמה ותגבור יתקיימו במידת הצורך על דעת רכז הקורס במועדים שייקבעו ויפורסמו ע"י מרכז אופק.
 • קורס מדריכי רכיבה-על הסטודנט להשלים לימודיו לא יאוחר מ 6 שנים ממועד פתיחת הקורס אליו היה רשום מלכתחילה.
 1. מועדים, מיקום ושעות הלימודים
 • מרכז אופק שומר לו את הזכות לערוך שינויים בימים ושעות הלימודים, וזאת לאחר שנתן על כך הודעה מראש לתלמידים.
 • מרכז אופק שומר לו את הזכות לשנות את מועד פתיחת הקורס, יום הלימודים, מיקום הלימודים המעשיים והעיוניים ושעות הלימודים הקבועים בקורס עד שבוע טרם פתיחת הקורס.
 • במקרה בו ישנו כח עליון כגון התפרצות מגפת הקורונה מרכז אופק יעבור ללימודים מרחוק ככל שיתאפשר, שיעורי השלמה מעשיים יתקיימו במועד הראשון האפשרי על פי הנחיות מתאימות.
 1. הופעה והתנהגות
 • על התלמידים לכבד את כללי המקום, בעלי החיים והצוות, ולהשאיר את מקום הלימודים נקי ומסודר.
 • בקורסים בתחום בעלי החיים, על התלמידים לדאוג לטפל בבעלי החיים עפ"י הוראות צוות ההדרכה.
 • על התלמידים להגיע לשיעורים בלבוש מכובד ומותאם לפעילות המבוצעת בקורס.
 • בקורסים בהם ניתנו הנחיות לבוש ע"י רכז הקורס, על התלמידים לנהוג עפ"י כללים אלו.
 • על התלמידים לדאוג לציוד אישי הנדרש להשתתפות בקורס.
 1. וועדת משמעת
 • במקרים בהם חרגה התנהגותו של תלמיד מאמות המידה המקובלות, רשאית הנהלת מרכז אופק לכנס וועדת משמעת ולדון בהמשך דרכו של התלמיד במרכז אופק.
 • במידה ויוחלט על הרחקת התלמיד ממרכז אופק, יהיה התלמיד זכאי להחזר שכר לימוד בהתאם לזמן שחלף מתחילת הקורס, עפ"י המפורט בפרק ב' לתקנון.
 1. הקפאת לימודים
 • לא ניתן לבצע הקפאת לימודים.
 • על אף הנאמר בסעיף לעיל, במקרים שמקורם בכוח עליון, יכנס מרכז אופק וועדת חריגים אשר תדון בנושא.
 • במקרה שתאושר הקפאת לימודים, תינתן לתלמיד אפשרות להשלים את לימודיו בקורס העוקב בלבד, זאת על בסיס מקום פנוי.
 • בכל מקרה אין החזר שכר לימוד לאחר שבוצעה הקפאת לימודים.
 • הודעה על בקשה להקפאת לימודים תשלח במייל\דואר רשום למרכז אופק. 

פרק ב': שכר לימוד 

 

 1. דמי רישום
 • מועמד שנרשם ושילם דמי רישום לקורס ומבטל הרשמתו, לא יהיה זכאי להחזר דמי הרישום בהתאם להוראות החוק.
 • מועמד שהוזמן למבחן כניסה ו/או לוועדת קבלה ולא הופיע, תבוטל הרשמתו ודמי הרישום לא יוחזרו לו.
 • מועמד שניגש למבחני הכניסה ולא התקבל, יקבל על כך הודעה בכתב מבית-הספר ויהיה זכאי להחזר דמי הרישום.
 • דמי הרישום יהיו תקפים לשנה אחת מיום הרשמתו של המועמד.
 • מובהר כי ההרשמה לקורס המשולב הינה הרשמה עבור הכשרה אחת משולבת (קורס מדריכי רכיבה ורכיבה טיפולית וקורס אילוף וכלבנות טיפולית). ידוע למועמד כי דמי הרישום לקורס המשולב הינו עבור שכר לימוד מופחת אשר לוקח בחשבון השתתפות בשני חלקי ההכשרה.
 1. תשלום שכר לימוד
 • תשלום שכר הלימוד עבור קורס משולב יחושב בגין שתי ההכשרות יחד.
 • הסטודנט מאשר כי הוסבר לו שהרשמתו לקורס המשולב מעניקה לו הטבת מחיר משמעותית ולפיכך לא יוכל להפריד בין שתי ההכשרות לעניין שכר הלימוד.
 • על התלמיד להסדיר את שכר הלימוד לא יאוחר משבוע טרם מועד פתיחת הקורס ו\או מפגש מבוא.
 • מרכז אופק אינו מתחייב לשמור מקום בקורסים בהם מספר התלמידים מוגבל לתלמיד אשר לא הסדיר את שכר הלימוד כמפורט בסעיף 10 ג.
 • סטודנט שלא הסדיר את מלוא שכר הלימוד עד מועד פתיחת הקורס לא יוכל להשתתף בשעורים עד להסדרה מלאה של התשלום.
 • עבור כל טיפול מיוחד בהמחאה חוזרת או שינוי בהמחאה יגבו דמי טיפול לכל המחאה בסך 40₪.
 • בהתבסס על ההרשמה לקורס המשולב (רכיבה מערבית ורכיבה טיפולית ואילוף וכלבנות טיפולית) החברה מקצה ושומרת מקום בשתי ההכשרות ולפיכך שכר הלימוד הינו שכר לימוד אחד ומופחת עבור שתי ההכשרות יחד.
 1. החזר שכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים
 • ידוע למועמד כי החיוב וביטול ההרשמה לקורס תיחשב עבור קורס אחד בגין שתי ההכשרות והחזר שכר הלימוד יעשה מתוך סך שכר הלימוד הכולל. הודעה על בקשה להפסקת לימודים תשלח בדוא"ל \ דואר רשום למרכז אופק, ותיכנס לתוקפה רק מיום שהגיעה למרכז אופק באחד האמצעים המפורטים לעיל.
 • המועד הקובע לעניין חישוב הזכאות להחזר כספים ששולמו בגין שכר לימוד, במקרה של הפסקת הלימודים, יהיה תאריך קבלת הודעתו של התלמיד בכתב בדוא"ל \ דואר רשום על הפסקת לימודיו. זכאותו של המועמד להחזר כספי במקרה של הפסקת הלימודים, תיקבע כדלקמן:
 • עד למועד המפגש הראשון של הקורס- החזר מלא (דמי הרישום לא יוחזרו).
 • ממועד המפגש הראשון ועד לחלוף 30 יום– החזר בשיעור50% משכר הלימוד.
 • בחלוף 30 יום מפתיחת הקורס אין החזר שכר לימוד.
 • בקורס מכינה: עד חלוף 30 ימים מיום תחילת המכינה, יחושב שכר הלימוד לפי 290 ₪ לכל יום לימודים, בתוספת דמי רישום לפי תעריף בית הספר.
 • לאחר 30 ימים מיום תחילת המכינה, אין החזר כספי.
 • קורס מדריכי רכיבה לימוד (מערבית), ספרות וטיפוח, הכשרת מאמני כלבי שירות לכלבנים, כלבי שירות וכן קורס מדריכי כלבנות טיפולית למאלפי כלבים – החל ממפגש ראשון ועד 14 יום– החזר של 50%.
  לאחר 14 יום ממועד מפגש ראשון – אין החזר שכר לימוד.
 • מובהר בזאת כי פרק ההתמחות המעשית (סטאז') אינו מהווה חלק ממפגשי הקורס ולא יכלל במניין המפגשים של הקורס.

 

פרק ג- כללי

 • במילוי הפרטים הנך מצהיר/ה על הסכמתך לקבל ממרכז אופק חומר פרסומי באמצעות הדואר האלקטרוני או הודעות מסרון SMS. בכל שלב תוכל/י להסיר את שמך מהרשימה.
 • פתיחת קורס– פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית מותנית במספר הנרשמים
  מינימאלי, כפי שנקבע לקורס או לתוכנית. במקרים בהם לא נרשמו די משתתפים לתוכנית או לקורס, רשאי מרכז אופק להודיע, בכל עת ועל פי שיקול דעתו, על דחיית מועד פתיחת הלימודים או על ביטולם.

לוחות הזמנים ותוכניות הלימודים של הקורסים נתונים לשינויים, וכן גם שיבוץ המרצים בכל קורס או תכנית לימודים נתונים לשינויים, לפי שיקול דעתו של מרכז אופק.

אישור תקנון

רוצים לשמוע
פרטים נוספים?

מדיניות פרטיות

דילוג לתוכן